12. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları ve Müfredatı (2020-2021)

12. sınıflar için “12. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları (2020-2021)“, “12. Sınıf İnkılap Tarihi Müfredatı (2020-2021)” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan güncel 12. sınıf inkılap tarihi müfredatı içerisinde yer alan inkılap tarihi konuları eksiksiz olarak burada.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları (2020-2021)

 • 1. XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
  • 1.1. Mustafa Kemal’in Hayatı
   • 1.1.1. Mustafa Kemal’in Ailesi
   • 1.1.2. Bir Önder Yetişiyor
    • 1.1.2.1. Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Okulu
    • 1.1.2.2. Selanik Askerî Rüştiyesi
    • 1.1.2.3. Manastır Askerî İdadisi
    • 1.1.2.4. Harp Okulu ve Harp Akademisi
   • 1.1.3. Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Gelişmeler
    • 1.1.3.1. İz Bırakan Şehirler
    • 1.1.3.2. Fikir Hayatını Etkiyen Yazarlar ve Düşünürler
  • 1.2. XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
   • 1.2.1. Siyasi Durum
   • 1.2.2. Sosyal Durum
   • 1.2.3. Ekonomik Durum
  • 1.3. I. Dünya Savaşı (1914-1918)
   • 1.3.1. I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın Gelişimi
   • 1.3.2. I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
   • 1.3.3. Cephelerde Osmanlı Devleti
    • 1.3.3.1. Kafkas Cephesi ve 1915 Olayları
    • 1.3.3.2. Kanal Cephesi
    • 1.3.3.3. Çanakkale Cephesi
    • 1.3.3.4. Hicaz-Yemen Cephesi
    • 1.3.3.5. Irak Cephesi
    • 1.3.3.6. Suriye-Filistin Cephesi
    • 1.3.3.7. Galiçya, Makedonya ve Romanya Cepheleri
   • 1.3.4. Savaş Sona Ererken
   • 1.3.5. I. Dünya Savaşı’nda Anadolu
  • 1.4. Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918)
   • 1.4.1. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Maddeleri ve Uygulanması
   • 1.4.2. Mondros Ateşkes Anlaşması’na Yönelik Tepkiler
   • 1.4.3. Yeni Bir Dünya Hayali
   • 1.4.4. Barışa Son Veren Barış
 • 2. Millî Mücadele
  • 2.1. İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadeleye Hazırlık
   • 2.1.1. Ateşkes Dönemi
   • 2.1.2. İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
   • 2.1.3. Kuvay-ı Millîye Direnişi: Bağımsızlık Ruhu
   • 2.1.4. Cemiyetler: Direniş ve Kurtuluş Yolları Arayışı
    • 2.1.4.1. Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler
    • 2.1.4.2. Millî Varlığa Düşman Cemiyetler
    • 2.1.4.3. Millî Cemiyetler
   • 2.1.5. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919)
   • 2.1.6. Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
   • 2.1.7. Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
   • 2.1.8. Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)
   • 2.1.9. Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
   • 2.1.10. Amasya Görüşmeleri (20–22 Ekim 1919)
   • 2.1.11. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)
   • 2.1.12. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Millî (12–28 Ocak 1920)
    • 2.1.12.1. İstanbul’un Resmen İşgali (16 Mart 1920)
  • 2.2. Büyük Millet Meclisinin Açılması (23 Nisan 1920)
   • 2.2.1. Büyük Millet Meclisine Karşı Ayaklanmalar
   • 2.2.2. BMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler
  • 2.3. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)
  • 2.4. Millî Mücadelede Doğu ve Güney Cepheleri
   • 2.4.1. Doğu Cephesi
   • 2.4.2. Güney Cephesi
  • 2.5. Millî Mücadelede Batı Cephesi
   • 2.5.1. Düzenli Ordunun Kurulması
   • 2.5.2. I. İnönü Muharebesi (6-10 Ocak 1921)
    • 2.5.2.1. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu [1921 Anayasası (20 Ocak 1921)
    • 2.5.2.2. İstiklal Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)
    • 2.5.2.3. Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921)
    • 2.5.2.4. Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)
    • 2.5.2.5. Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)
   • 2.5.3. II. İnönü Muharebesi (23 Mart-1 Nisan 1921)
   • 2.5.4. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri (10-24 Temmuz 1921)
    • 2.5.4.1. Maarif (Eğitim) Kongresi (16-21 Temmuz 1921)
    • 2.5.4.2. Tekâlif-i Millîye (Millî Yükümlülükler) Emirleri
   • 2.5.5. Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos–13 Eylül 1921)
    • 2.5.5.1. Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
    • 2.5.5.2. Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
    • 2.5.5.3. İtilaf Devletleri’nin Ateşkes Önerileri ve İç Politika Gelişmeleri
   • 2.5.6. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26-30 Ağustos 1922)
  • 2.6. Mudanya’dan Lozan’a
   • 2.6.1. Barış Konferansı İçin Yapılan Hazırlıklar
    • 2.6.1.1. Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)
 • 3. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
  • 3.1. Türk İnkılabı
  • 3.2. Atatürk İlkeleri
   • 3.2.1. Cumhuriyetçilik
   • 3.2.2. Milliyetçilik
   • 3.2.3. Halkçılık
   • 3.2.4. Devletçilik
   • 3.2.5. Laiklik
   • 3.2.6. İnkılapçılık
  • 3.3. Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
   • 3.3.1. Saltanatın Kaldırılması
   • 3.3.2. Ankara’nın Başkent Oluşu
   • 3.3.3. Cumhuriyetin İlanı
   • 3.3.4. Halifeliğin Kaldırılması
   • 3.3.5. Anayasa Hareketleri
  • 3.4. Hukuk Alanındaki Yenilikler
   • 3.4.1. Çağdaş Hukuk Sistemine Geçilmesi
   • 3.4.2. Türk Medeni Kanunu
  • 3.5. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
   • 3.5.1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu
   • 3.5.2. Harf İnkılabı
   • 3.5.3. Tarih Alanındaki Çalışmalar
   • 3.5.4. Dil Alanındaki Çalışmalar
   • 3.5.5. Üniversite Reformu
   • 3.5.6. Güzel Sanatlar ve Spor
  • 3.6. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
   • 3.6.1. Şapka İnkılabı ve Kıyafette Yapılan Düzenlemeler
   • 3.6.2. Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
   • 3.6.3. Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler
   • 3.6.4 Soyadı Kanunun Kabulü
   • 3.6.5. Türk Kadınına Verilen Haklar
  • 3.7. Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
   • 3.7.1. İzmir İktisat Kongresi
   • 3.7.2. Sanayi ve Ticaret Alanındaki Gelişmeler
   • 3.7.3. Tarım Alanındaki Gelişmeler
   • 3.7.4. Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler
   • 3.7.5. Sağlık Alanındaki Gelişmeler
  • 3.8. Atatürk İlke ve İnkılaplarının Önemi
 • 4. İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
  • 4.1 Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
   • 4.1.1. I. Meclis ve II. Meclis
   • 4.1.2. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri ve Karşılaşılan Tepkiler
    • 4.1.2.1. Cumhuriyet Halk Fırkası (Partisi
    • 4.1.2.2. Terakkiperver (İlerici) Cumhuriyet Fırkası (Partisi
    • 4.1.2.3. Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi
    • 4.1.2.4. Serbest Cumhuriyet Fırkası
  • 4.2. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938)
   • 4.2.1. Türkiye-Yunanistan İlişkileri
   • 4.2.2. Türkiye-İngiltere İlişkileri ve Musul Sorunu
   • 4.2.3. Türkiye-Fransa İlişkileri
   • 4.2.4. Türkiye-Sovyetler Birliği (SSCB) İlişkileri
   • 4.2.5. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girişi (1932)
   • 4.2.6. Balkan Antantı (1934)
   • 4.2.7. Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (1936)
   • 4.2.8. Sadabat Paktı (1937)
   • 4.2.9. Hatay Sorunu ve Hatay’ın Ana Vatana Katılması (1939)
   • 4.2.10. Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
  • 4.3. İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler
   • 4.3.1. I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Kalıcı Barış Sağlama Çabaları
   • 4.3.2. I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Dünya Ekonomik Bunalımı (Kara Perşembe)
   • 4.3.3. İki Savaş Arası Dönemde Dünyaya Hâkim Siyasi Düşünceler ve Rejimler
 • 5. II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
  • 5.1. II. Dünya Savaşı
   • 5.1.1. II. Dünya Savaşı’nın Nedenleri
   • 5.1.2. II. Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Savaşın Seyrini Değiştiren Olaylar
   • 5.1.3. Birleşmiş Milletler Teşkilatının Kuruluşu
  • 5.2. II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
   • 5.2.1. Savaş Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası
   • 5.2.2. II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’deki Ekonomik, Toplumsal ve Politik Gelişmeler
  • 5.3. II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları
   • 5.3.1. II. Dünya Savaşı’ndan Sonra Orta Doğu
 • 6. II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
  • 6.1. II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye
   • 6.1.1. Siyasi Hayat
    • 6.1.1.1. Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş
   • 6.1.2. Ekonomik Hayat
   • 6.1.3. Sosyal ve Kültürel Hayat
  • 6.2. İki Kutuplu Dünya ve Türkiye
   • 6.2.1. Doğu Bloku
    • 6.2.1.1. Doğu Bloku Teşkilatları
     • 6.2.1.1.1. Cominform (Kominform)
     • 6.2.1.1.2. Comecon (Komekon)
     • 6.2.1.1.3. Varşova Paktı
   • 6.2.2. Batı Bloku
    • 6.2.2.1. Batı Bloku Teşkilatları
     • 6.2.2.1. Truman Doktrini
     • 6.2.2.2. Marshall Planı
     • 6.2.2.3. NATO’nun Kuruluşu
     • 6.2.2.4. Avrupa Konseyi
   • 6.2.3. Doğu ve Batı Arasındaki Türkiye
    • 6.2.3.1. Türkiye ve SSCB İlişkileri
    • 6.2.3.2. Türkiye ve Truman Doktrini
    • 6.2.3.3. Türkiye’nin Avrupa Konseyine Üye Olması
    • 6.2.3.4. Türkiye’nin NATO’ya Katılması
    • 6.2.3.5. Türk Askeri Kore’de
  • 6.3. 1950’li Yıllarda Türkiye
   • 6.3.1. Siyasi Hayat
   • 6.3.2. Ekonomik Hayat
   • 6.3.3. Sosyal ve Kültürel Hayat
 • 7. Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
  • 7.1. 1960 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler
   • 7.1.1. Bloklar Arası Rekabet
   • 7.1.2. Arap-İsrail Savaşları
    • 7.1.2.1. Süveyş Bunalımı
    • 7.1.2.2. Altı Gün Savaşı
    • 7.1.2.3. Yom Kippur Savaşı
    • 7.1.2.4. Camp David (Kemp Deyvid) Antlaşmaları
   • 7.1.3. İran-Irak Savaşı
  • 7.2. 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler
   • 7.2.1. Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıs Barış Harekâtı
    • 7.2.1.1. Kıbrıs Sorunu’nun Ortaya Çıkması
    • 7.2.1.2. Kıbrıs Barış Harekâtı “Ayşe Tatile Çıktı”
   • 7.2.2. Türk-Yunan İlişkileri
    • 7.2.2.1. Ege Adaları Sorunu
    • 7.2.2.2. Kıta Sahanlığı Sorunu
    • 7.2.2.3. Batı Trakya Türk Azınlığı Sorunu
   • 7.2.3. Ermenilerin Faaliyetleri ve ASALA Terör Örgütü
  • 7.3. 1960 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler
   • 7.3.1. Askerî Darbeler
   • 7.3.2. 1961 ve 1982 Anayasaları
   • 7.3.3. Göçler ve Sosyal Hayat
   • 7.3.4. Ekonomide Yaşanan Gelişmeler
   • 7.3.5. İletişim ve Ulaşımda Yaşanan Gelişmeler
 • 8. XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
  • 8.1. 1990 Sonrası Türkiye’deki Gelişmeler
   • 8.1.1. Ekonomik Krizler
   • 8.1.2. Millî İradeye Darbeler
    • 8.1.2.1. 28 Şubat Darbesi
    • 8.1.2.2. 27 Nisan E-Muhtırası
    • 8.1.2.3. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi
   • 8.1.3. Terörle Mücadele
   • 8.1.4. Bilim, Sanat ve Spordaki Gelişmeler
  • 8.2. 1990 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler
   • 8.2.1. SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlıklarına Kavuşması
    • 8.2.1.1. SSCB’nin Dağılması
    • 8.2.1.2. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye
    • 8.2.1.3. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
    • 8.2.1.4. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
    • 8.2.1.5. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)
    • 8.2.1.6. Yunus Emre Enstitüsü
    • 8.2.1.7. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
   • 8.2.2. Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye
   • 8.2.3. Bosna Savaşı ve Balkanlardaki Gelişmeler
   • 8.2.4. Orta Doğu’da Meydana Gelen Başlıca Gelişmeler
    • 8.2.4.1. Siyonizm Sorunu ve Filistin
    • 8.2.4.2. Körfez Savaşları
    • 8.2.4.3. Arap Baharı
   • 8.2.5. 11 Eylül Saldırıları ve Küresel Terör
   • 8.2.6. Irak ve Suriye’de Yaşananlar
    • 8.2.6.1. Irak’taki Gelişmeler
    • 8.2.6.2. Suriye’deki Gelişmeler
    • 8.2.6.3. Suriyeli Mülteciler

12. Sınıf İnkılap Tarihi Müfredatı (2020-2021)

Açıklanmadı…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu