12. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları ve Müfredatı (2020-2021)

12. sınıflar için “12. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları (2020-2021)“, “12. Sınıf İnkılap Tarihi Müfredatı (2020-2021)” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan güncel 12. sınıf inkılap tarihi müfredatı içerisinde yer alan inkılap tarihi konuları eksiksiz olarak burada.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları ve Müfredatı (2020-2021)

12. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları (2020-2021)

 • 1. XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
  • 1.1. Mustafa Kemal’in Hayatı
   • 1.1.1. Mustafa Kemal’in Ailesi
   • 1.1.2. Bir Önder Yetişiyor
    • 1.1.2.1. Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Okulu
    • 1.1.2.2. Selanik Askerî Rüştiyesi
    • 1.1.2.3. Manastır Askerî İdadisi
    • 1.1.2.4. Harp Okulu ve Harp Akademisi
   • 1.1.3. Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Gelişmeler
    • 1.1.3.1. İz Bırakan Şehirler
    • 1.1.3.2. Fikir Hayatını Etkiyen Yazarlar ve Düşünürler
  • 1.2. XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
   • 1.2.1. Siyasi Durum
   • 1.2.2. Sosyal Durum
   • 1.2.3. Ekonomik Durum
  • 1.3. I. Dünya Savaşı (1914-1918)
   • 1.3.1. I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın Gelişimi
   • 1.3.2. I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
   • 1.3.3. Cephelerde Osmanlı Devleti
    • 1.3.3.1. Kafkas Cephesi ve 1915 Olayları
    • 1.3.3.2. Kanal Cephesi
    • 1.3.3.3. Çanakkale Cephesi
    • 1.3.3.4. Hicaz-Yemen Cephesi
    • 1.3.3.5. Irak Cephesi
    • 1.3.3.6. Suriye-Filistin Cephesi
    • 1.3.3.7. Galiçya, Makedonya ve Romanya Cepheleri
   • 1.3.4. Savaş Sona Ererken
   • 1.3.5. I. Dünya Savaşı’nda Anadolu
  • 1.4. Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918)
   • 1.4.1. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Maddeleri ve Uygulanması
   • 1.4.2. Mondros Ateşkes Anlaşması’na Yönelik Tepkiler
   • 1.4.3. Yeni Bir Dünya Hayali
   • 1.4.4. Barışa Son Veren Barış
 • 2. Millî Mücadele
  • 2.1. İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadeleye Hazırlık
   • 2.1.1. Ateşkes Dönemi
   • 2.1.2. İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
   • 2.1.3. Kuvay-ı Millîye Direnişi: Bağımsızlık Ruhu
   • 2.1.4. Cemiyetler: Direniş ve Kurtuluş Yolları Arayışı
    • 2.1.4.1. Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler
    • 2.1.4.2. Millî Varlığa Düşman Cemiyetler
    • 2.1.4.3. Millî Cemiyetler
   • 2.1.5. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919)
   • 2.1.6. Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
   • 2.1.7. Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
   • 2.1.8. Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)
   • 2.1.9. Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
   • 2.1.10. Amasya Görüşmeleri (20–22 Ekim 1919)
   • 2.1.11. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)
   • 2.1.12. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Millî (12–28 Ocak 1920)
    • 2.1.12.1. İstanbul’un Resmen İşgali (16 Mart 1920)
  • 2.2. Büyük Millet Meclisinin Açılması (23 Nisan 1920)
   • 2.2.1. Büyük Millet Meclisine Karşı Ayaklanmalar
   • 2.2.2. BMM’nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler
  • 2.3. Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)
  • 2.4. Millî Mücadelede Doğu ve Güney Cepheleri
   • 2.4.1. Doğu Cephesi
   • 2.4.2. Güney Cephesi
  • 2.5. Millî Mücadelede Batı Cephesi
   • 2.5.1. Düzenli Ordunun Kurulması
   • 2.5.2. I. İnönü Muharebesi (6-10 Ocak 1921)
    • 2.5.2.1. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu [1921 Anayasası (20 Ocak 1921)
    • 2.5.2.2. İstiklal Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921)
    • 2.5.2.3. Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921)
    • 2.5.2.4. Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)
    • 2.5.2.5. Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)
   • 2.5.3. II. İnönü Muharebesi (23 Mart-1 Nisan 1921)
   • 2.5.4. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri (10-24 Temmuz 1921)
    • 2.5.4.1. Maarif (Eğitim) Kongresi (16-21 Temmuz 1921)
    • 2.5.4.2. Tekâlif-i Millîye (Millî Yükümlülükler) Emirleri
   • 2.5.5. Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos–13 Eylül 1921)
    • 2.5.5.1. Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
    • 2.5.5.2. Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
    • 2.5.5.3. İtilaf Devletleri’nin Ateşkes Önerileri ve İç Politika Gelişmeleri
   • 2.5.6. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26-30 Ağustos 1922)
  • 2.6. Mudanya’dan Lozan’a
   • 2.6.1. Barış Konferansı İçin Yapılan Hazırlıklar
    • 2.6.1.1. Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)
 • 3. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
  • 3.1. Türk İnkılabı
  • 3.2. Atatürk İlkeleri
   • 3.2.1. Cumhuriyetçilik
   • 3.2.2. Milliyetçilik
   • 3.2.3. Halkçılık
   • 3.2.4. Devletçilik
   • 3.2.5. Laiklik
   • 3.2.6. İnkılapçılık
  • 3.3. Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
   • 3.3.1. Saltanatın Kaldırılması
   • 3.3.2. Ankara’nın Başkent Oluşu
   • 3.3.3. Cumhuriyetin İlanı
   • 3.3.4. Halifeliğin Kaldırılması
   • 3.3.5. Anayasa Hareketleri
  • 3.4. Hukuk Alanındaki Yenilikler
   • 3.4.1. Çağdaş Hukuk Sistemine Geçilmesi
   • 3.4.2. Türk Medeni Kanunu
  • 3.5. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
   • 3.5.1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu
   • 3.5.2. Harf İnkılabı
   • 3.5.3. Tarih Alanındaki Çalışmalar
   • 3.5.4. Dil Alanındaki Çalışmalar
   • 3.5.5. Üniversite Reformu
   • 3.5.6. Güzel Sanatlar ve Spor
  • 3.6. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
   • 3.6.1. Şapka İnkılabı ve Kıyafette Yapılan Düzenlemeler
   • 3.6.2. Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
   • 3.6.3. Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler
   • 3.6.4 Soyadı Kanunun Kabulü
   • 3.6.5. Türk Kadınına Verilen Haklar
  • 3.7. Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
   • 3.7.1. İzmir İktisat Kongresi
   • 3.7.2. Sanayi ve Ticaret Alanındaki Gelişmeler
   • 3.7.3. Tarım Alanındaki Gelişmeler
   • 3.7.4. Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler
   • 3.7.5. Sağlık Alanındaki Gelişmeler
  • 3.8. Atatürk İlke ve İnkılaplarının Önemi
 • 4. İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
  • 4.1 Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
   • 4.1.1. I. Meclis ve II. Meclis
   • 4.1.2. Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri ve Karşılaşılan Tepkiler
    • 4.1.2.1. Cumhuriyet Halk Fırkası (Partisi
    • 4.1.2.2. Terakkiperver (İlerici) Cumhuriyet Fırkası (Partisi
    • 4.1.2.3. Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi
    • 4.1.2.4. Serbest Cumhuriyet Fırkası
  • 4.2. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938)
   • 4.2.1. Türkiye-Yunanistan İlişkileri
   • 4.2.2. Türkiye-İngiltere İlişkileri ve Musul Sorunu
   • 4.2.3. Türkiye-Fransa İlişkileri
   • 4.2.4. Türkiye-Sovyetler Birliği (SSCB) İlişkileri
   • 4.2.5. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girişi (1932)
   • 4.2.6. Balkan Antantı (1934)
   • 4.2.7. Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (1936)
   • 4.2.8. Sadabat Paktı (1937)
   • 4.2.9. Hatay Sorunu ve Hatay’ın Ana Vatana Katılması (1939)
   • 4.2.10. Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
  • 4.3. İki Dünya Savaşı Arasındaki Dönemde Dünyada Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler
   • 4.3.1. I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Kalıcı Barış Sağlama Çabaları
   • 4.3.2. I. Dünya Savaşı’ndan Sonra Dünya Ekonomik Bunalımı (Kara Perşembe)
   • 4.3.3. İki Savaş Arası Dönemde Dünyaya Hâkim Siyasi Düşünceler ve Rejimler
 • 5. II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
  • 5.1. II. Dünya Savaşı
   • 5.1.1. II. Dünya Savaşı’nın Nedenleri
   • 5.1.2. II. Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Savaşın Seyrini Değiştiren Olaylar
   • 5.1.3. Birleşmiş Milletler Teşkilatının Kuruluşu
  • 5.2. II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
   • 5.2.1. Savaş Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası
   • 5.2.2. II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’deki Ekonomik, Toplumsal ve Politik Gelişmeler
  • 5.3. II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları
   • 5.3.1. II. Dünya Savaşı’ndan Sonra Orta Doğu
 • 6. II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
  • 6.1. II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye
   • 6.1.1. Siyasi Hayat
    • 6.1.1.1. Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş
   • 6.1.2. Ekonomik Hayat
   • 6.1.3. Sosyal ve Kültürel Hayat
  • 6.2. İki Kutuplu Dünya ve Türkiye
   • 6.2.1. Doğu Bloku
    • 6.2.1.1. Doğu Bloku Teşkilatları
     • 6.2.1.1.1. Cominform (Kominform)
     • 6.2.1.1.2. Comecon (Komekon)
     • 6.2.1.1.3. Varşova Paktı
   • 6.2.2. Batı Bloku
    • 6.2.2.1. Batı Bloku Teşkilatları
     • 6.2.2.1. Truman Doktrini
     • 6.2.2.2. Marshall Planı
     • 6.2.2.3. NATO’nun Kuruluşu
     • 6.2.2.4. Avrupa Konseyi
   • 6.2.3. Doğu ve Batı Arasındaki Türkiye
    • 6.2.3.1. Türkiye ve SSCB İlişkileri
    • 6.2.3.2. Türkiye ve Truman Doktrini
    • 6.2.3.3. Türkiye’nin Avrupa Konseyine Üye Olması
    • 6.2.3.4. Türkiye’nin NATO’ya Katılması
    • 6.2.3.5. Türk Askeri Kore’de
  • 6.3. 1950’li Yıllarda Türkiye
   • 6.3.1. Siyasi Hayat
   • 6.3.2. Ekonomik Hayat
   • 6.3.3. Sosyal ve Kültürel Hayat
 • 7. Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
  • 7.1. 1960 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler
   • 7.1.1. Bloklar Arası Rekabet
   • 7.1.2. Arap-İsrail Savaşları
    • 7.1.2.1. Süveyş Bunalımı
    • 7.1.2.2. Altı Gün Savaşı
    • 7.1.2.3. Yom Kippur Savaşı
    • 7.1.2.4. Camp David (Kemp Deyvid) Antlaşmaları
   • 7.1.3. İran-Irak Savaşı
  • 7.2. 1960 Sonrası Türk Dış Politikasını Etkileyen Gelişmeler
   • 7.2.1. Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıs Barış Harekâtı
    • 7.2.1.1. Kıbrıs Sorunu’nun Ortaya Çıkması
    • 7.2.1.2. Kıbrıs Barış Harekâtı “Ayşe Tatile Çıktı”
   • 7.2.2. Türk-Yunan İlişkileri
    • 7.2.2.1. Ege Adaları Sorunu
    • 7.2.2.2. Kıta Sahanlığı Sorunu
    • 7.2.2.3. Batı Trakya Türk Azınlığı Sorunu
   • 7.2.3. Ermenilerin Faaliyetleri ve ASALA Terör Örgütü
  • 7.3. 1960 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler
   • 7.3.1. Askerî Darbeler
   • 7.3.2. 1961 ve 1982 Anayasaları
   • 7.3.3. Göçler ve Sosyal Hayat
   • 7.3.4. Ekonomide Yaşanan Gelişmeler
   • 7.3.5. İletişim ve Ulaşımda Yaşanan Gelişmeler
 • 8. XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
  • 8.1. 1990 Sonrası Türkiye’deki Gelişmeler
   • 8.1.1. Ekonomik Krizler
   • 8.1.2. Millî İradeye Darbeler
    • 8.1.2.1. 28 Şubat Darbesi
    • 8.1.2.2. 27 Nisan E-Muhtırası
    • 8.1.2.3. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi
   • 8.1.3. Terörle Mücadele
   • 8.1.4. Bilim, Sanat ve Spordaki Gelişmeler
  • 8.2. 1990 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler
   • 8.2.1. SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlıklarına Kavuşması
    • 8.2.1.1. SSCB’nin Dağılması
    • 8.2.1.2. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye
    • 8.2.1.3. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
    • 8.2.1.4. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
    • 8.2.1.5. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)
    • 8.2.1.6. Yunus Emre Enstitüsü
    • 8.2.1.7. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
   • 8.2.2. Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye
   • 8.2.3. Bosna Savaşı ve Balkanlardaki Gelişmeler
   • 8.2.4. Orta Doğu’da Meydana Gelen Başlıca Gelişmeler
    • 8.2.4.1. Siyonizm Sorunu ve Filistin
    • 8.2.4.2. Körfez Savaşları
    • 8.2.4.3. Arap Baharı
   • 8.2.5. 11 Eylül Saldırıları ve Küresel Terör
   • 8.2.6. Irak ve Suriye’de Yaşananlar
    • 8.2.6.1. Irak’taki Gelişmeler
    • 8.2.6.2. Suriye’deki Gelişmeler
    • 8.2.6.3. Suriyeli Mülteciler

12. Sınıf İnkılap Tarihi Müfredatı (2020-2021)

Açıklanmadı…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu