8. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları ve Müfredatı (2020-2021)

8. Sınıflar için “8. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları (2020-2021)“, “8. Sınıf İnkılap Tarihi Müfredatı (2020-2021)” ve daha fazlası Tercih Koçu’nda. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı müfredata göre güncel 8. Sınıf inkılap tarihi konuları ve müfredatı tam bir şekilde burada bulabilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları (2020-2021)

 • 1. Bir Kahraman Doğuyor
  • 1.1. Uyanan Avrupa ve Sarsılan Osmanlı
   • 1.1.1. Uyanan Avrupa
   • 1.1.2. Sarsılan Osmanlı
  • 1.2. Mavi Gözlü Çocuk: Mustafa
  • 1.3. Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur
  • 1.4. Adım Adım Liderliğe
   • 1.4.1. Mustafa Kemal Görev Başında
   • 1.4.2. Trablusgarp Savaşı: Garp Ocakları Sönerken
   • 1.4.3. Balkan Savaşları: Bir Facianın Hikâyesi
 • 2. Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
  • 2.1. I. Dünya Savaşı’na Yol Açan Gelişmeler
  • 2.2. Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı
   • 2.2.1. Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girme Nedenleri
   • 2.2.2. Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler
    • 2.2.2.2. Kanal Cephesi
    • 2.2.2.3. Çanakkale Cephesi
    • 2.2.2.4. Hicaz-Yemen Cephesi
    • 2.2.2.5. Irak Cephesi
    • 2.2.2.6. Suriye Cephesi
   • 2.2.3. Ermeni Sorunu
   • 2.2.4. I. Dünya Savaşı’nın Sonu
  • 2.4. Cemiyetler ve Kuvâ-Yı Millîye
   • 2.4.1. Millî Cemiyetler
   • 2.4.2. Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler
   • 2.4.3. Millî Varlığa Düşman Cemiyetler
   • 2.4.4. Milletin Ordusu: Kuvâ-Yı Millîye
  • 2.5. İstiklal Yolculuğu
   • 2.5.1. Mustafa Kemal Samsun’da
   • 2.5.2. Millî Şuur Uyanıyor: Havza Genelgesi
   • 2.5.3. Bir İhtilal Bildirgesi: Amasya Genelgesi
   • 2.5.4. İstiklal Meşalesi: Erzurum Kongresi
   • 2.5.5. Millî İradenin Sesi: Sivas Kongresi
   • 2.5.6. Temsil Heyetinin Zaferi: Amasya Görüşmeleri
   • 2.5.7. Millî Mücadele’nin Sesi: İrade-İ Millîye Gazetesi
  • 2.6. Mebusan Meclisi’nin Toplanması ve Misak-I Millinin Kabulü
   • 2.6.1. Millî Mücadele’nin Kalbi Ankara
   • 2.6.2. Bir Milletin Yemini: Misak-I Millî (28 Ocak 1920)
   • 2.6.3. İstanbul’un İşgali ve Mebusan Meclisinin Dağıtılması
   • 2.6.4. Büyük Millet Meclisinin Açılması
  • 2.7. Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar
  • 2.8. Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması
 • 3. Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
  • 3.1. Doğu ve Güney Cepheleri
   • 3.1.1. İlk Zafer Müjdesi: Doğu Cephesi
   • 3.1.2. Anadolu’nun Güneyinde Millî Direniş
    • 3.1.2.1. Maraş’ın Kahramanları
    • 3.1.2.2. Urfa’nın Şanlı Yiğitleri
    • 3.1.2.3. Antep’in Gazileri
  • 3.2. Batı Cephesi
   • 3.2.1. Kuvâ-Yı Millîye’den Düzenli Orduya
   • 3.2.2. I. İnönü Muharebesi
   • 3.2.3. I. İnönü Muharebesi’nden Sonra Yaşanan Gelişmeler
    • 3.2.3.1. Teşkilat-I Esasiye Kanunu
    • 3.2.3.2. İstiklal ve İstikbalin Marşı: İstiklal Marşı
    • 3.2.3.3. Londra Konferansı
    • 3.2.3.4. Türk-Afgan Dostluk ve İş Birliği Antlaşması
    • 3.2.3.5. Moskova Antlaşması
   • 3.2.4. Makûs Talih Değişiyor: II. İnönü Muharebesi
   • 3.2.5. Kütahya – Eskişehir Muharebeleri
  • 3.3. Maarif Kongresi
  • 3.4. Millî Mücadele, Millî Seferberlik: Tekalif-İ Millîye
  • 3.5. Direnişten Dirilişe: Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
   • 3.5.1. Sakarya Meydan Muharebesi
   • 3.5.2. Sakarya Meydan Muharebesi’nden Sonra Yaşanan Gelişmeler
   • 3.5.3. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi
   • 3.5.4. Mudanya Ateşkes Antlaşması
  • 3.6. Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
  • 3.7. Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Millî Mücadele
 • 4. Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • 4.1. Atatürk İlkeleri
   • 4.1.1. Cumhuriyetçilik
   • 4.1.2. Milliyetçilik
   • 4.1.3. Halkçılık
   • 4.1.4. Devletçilik
   • 4.1.5. Laiklik
   • 4.1.6. İnkılapçılık
  • 4.2. Siyasi Alandaki Gelişmeler
   • 4.2.1. Saltanatın Kaldırılması
   • 4.2.2. Ankara’nın Başkent İlan Edilmesi
   • 4.2.3. Cumhuriyet’in İlanı
   • 4.2.4. Halifeliğin Kaldırılması
   • 4.2.5. 1924 Anayasası’nın Kabulü
  • 4.3. Hukuk Alanındaki Gelişmeler
   • 4.3.1. Hukuk Sistemindeki Karışıklığa Son
   • 4.3.2. Medeni Kanun’un Kabulü
  • 4.4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
   • 4.4.1. Tevhid-İ Tedrisat Kanunu
   • 4.4.2. Harf İnkılabı ve Millet Mektepleri
   • 4.4.3. Türk Tarih Kurumu
   • 4.4.4. Türk Dil Kurumu
   • 4.4.5. Üniversite Reformu
   • 4.4.6. Güzel Sanatlar ve Spordaki Gelişmeler
  • 4.5. Toplumsal Alandaki Gelişmeler
   • 4.5.1. Şapka Kanunu ve Kıyafette Değişim
   • 4.5.2. Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
   • 4.5.3. Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişim
   • 4.5.4. Soyadı Kanunu
   • 4.5.5. Modern Türk Kadını
  • 4.6. Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
   • 4.6.1. Türkiye İktisat Kongresi ve Millî Üretim Seferberliği
   • 4.6.2. Tarım Alanında Yapılan Çalışmalar
   • 4.6.3. Sanayi ve Ticaret Alanında Yapılan Çalışmalar
   • 4.6.4. Denizcilik Alanında Yapılan Çalışmalar
  • 4.7. Sağlık Alanındaki Gelişmeler
  • 4.8. İlelebet Cumhuriyet
   • 4.8.1. Bir Devrin Tanığı: Nutuk
   • 4.8.2. Onuncu Yıl Nutku
   • 4.8.3. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
   • 4.8.4. Cumhuriyet Gençlere Emanet
  • 4.9. Atatürk İlke ve İnkılaplarının Temel Esasları
 • 5. Demokratikleşme Çabaları
  • 5.1. Demokratikleşme Yolunda Atılan Adımlar
   • 5.1.1. Güçlü Demokrasi, Güçlü Devlet
   • 5.1.2. Cumhuriyet Halk Fırkası
   • 5.1.3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
   • 5.1.4. Serbest Cumhuriyet Fırkası
  • 5.2. Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi
  • 5.3. Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler
 • 6. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
  • 6.1. Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri
  • 6.2. Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler
   • 6.2.1. Yabancı Okullar Sorunu
   • 6.2.2. Dış Borçlar Sorunu
   • 6.2.3. Musul Sorunu
   • 6.2.4. Nüfus Mübadelesi Sorunu
   • 6.2.5. Montrö Boğazlar Sözleşmesi
   • 6.2.6. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Katılması
   • 6.2.7. Balkan Antantı
   • 6.2.8. Sadabat Paktı
  • 6.3. Misak-I Millî’nin Son Zaferi: Hatay
 • 7. Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası
  • 7.1. Atatürk’ün Vefatı ve Yankıları
   • 7.1.1. Atatürk’ün Vefatı
   • 7.1.2. Atatürk’ün Vefatının Yurt İçindeki Yankıları
   • 7.1.3. Atatürk’ün Vefatının Yurt Dışındaki Yankıları
   • 7.1.4. İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
  • 7.2. İnsan Eserleriyle Yaşar
  • 7.4. II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri
  • 7.5. Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar

8. Sınıf İnkılap Tarihi Müfredatı (2020-2021)

8. Sınıf inkılap tarihi müfredatı MEB’in kendi sitesinde yayınlanmaktadır. İlgili adrese ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu